Volikogu liikme tasu ja komisjonide liikmed

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 kohaselt on volikogul õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest. 23. november 2017 nr 1-6-9 määrusega on volikogu liikmetele makstav hüvitus 150 eurot kalendrikuus. Volikogu esimehele makstakse igakuist hüvitust 50% vallavanema töötasust ja volikogu aseesimehele või aseesimeestele makstakse igakuist hüvitust 25% vallavanema
töötasust. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused on 7200 eurot kalendrikuus.

Jätka lugemist

OTEPÄÄ 900 Matk koos giid Ene Poolandiga

12. aprillil toimus Otepää Kultuurikeskuses ühine filmiõhtu – vaadati lühifilmi „Matk Ene Poolandiga”.
Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamise raames korraldati eelmise aasta septembris matk koos tuntud Otepää giidi Ene Poolandiga. Matkarada kulges mööda Otepää vaatamisväärsusi ning mälestisi. Matka filmis üles ja monteeris Otepää Gümnaasiumi abiturient Paul Poderat. Matka korraldaja ja filmi idee autor on Otepää elanik Ene Prants.
Filmiõhtul viibinud Otepää vallavanem Kalev Laul tänas matka korraldajaid ja jäädvustajat. „Isegi kui teada kõiki neid vaatamisväärsusi, mida filmis näidati, on ikkagi huvitav vaadata ja samas kuulda nii mõndagi uut või unustatut,” sõnas Kalev Laul. „Tunnustan kõiki neid, tänu kellele see film Otepääst sündis.”

Koalitsioonil on plaan kaotada Otepää vallavalitsusest ainuke spordiga tegeleva spetsialisti ametikoht

Valimisliit Meie Kodu uudiskiri 09.11.2015.

Sügise alguses kuulutas Otepää vallavalitsus välja avaliku konkursi uue sporditöö spetsialisti leidmiseks. Kuigi konkursi lõpptähtaeg oli 10.oktoober, pole tänaseks vaevutud isegi konkursil osalenud inimesi (meie andmetel osales 9 kandidaati) toimuvast informeerida.

Meieni on jõudnud info, et koalitsioonil (VL Otepää Kodanik, Reformierakond ja IRL) on plaanis vallavalitsuse struktuurist kaotada sporditöö spetsialisti ametikoht, sest konkursile laekusid „ebasobivad“ kandidaadid. Nimelt kandideeris nimetatud ametikohale ka Meie Kodu liige Tanel Ojaste. Selleks, et spordiklubisid eesootavaga natuke kurssi viia, toimus 30.oktoobril vallavalitsuses spordiklubidega nõupidamine, kus sellest põgusalt juttu tehti. Ühtegi konkreetset põhjendust, miks nimetatud ametikoht likvideerida ei esitatud ega antud ka ülevaadet, kuidas hakkab edaspidi sporditöö koordineerimine välja nägema. Koosoleku eesmärgiks tundus olevat spordiklubidele sõnade suhupanek stiilis „teil polegi sporditöö spetsialistist abi ju vaja“.Koosolek lõppes vallavanema jaoks paraku mittesobivas võtmes ehk kõik spordiklubid (v.a 1) andsid mõista, et vallas siiski peaks sporditöö spetsialist olema. Esmaspäevaks 2.novembriks lubati spordiklubidele saata ka koosoleku kokkuvõte (memo), mida tänaseni pole veel tehtud.

Sporditöö spetsialisti teenistuskohustused on näiteks Otepää valla sporditöö arengukava koostamine, uuendamine ja elluviimine; spordiklubide kasvule, arengule ja koostööle kaasa aitamine läbi aktiivse kommunikatsiooni, ümarlaudade korraldamise, vastutuse ja vahendite jagamise; valmistada ette spordivaldkonna otsuseid, eelnõusid ja lepinguid; spordiklubidele toetuste eraldamise protsesside läbiviimine ja kontrolli teostamine toetuse kasutamise üle; spordiürituste aastakalendri koostamine ja pidev avalikkuse informeerimine; valla spordiürituste läbiviimine ning spordiklubide abistamine teiste ürituste läbiviimisel; spordivaldkonna andmete edastamine registritele; spordirajatiste haldamise ja korrashoiu tagamine ning spordirajatiste arendamine ja veel muud väiksemad ülesanded.

Tuletame vallavanemale meelde, et vallavalitsuse tööülesannete jaotamine ja töötajate struktuuri moodustamine on tema pädevuses, mitte koalitsiooni. Sel aastal oli sporditöö spetsialist peamiselt haiguslehel ja selle tulemusena jäid ära mitmed valla meistrivõistlused; maksti spordiüritustele topelttoetusi; pole mingit aruandlust ürituste toimumise kohta; pole spordiklubidelt kogutud andmeid järgmise aasta rajatiste kasutamise soovide kohta; pole informeeritud taotluste esitamise tähtaegade kohta; pole uuendatud spordiregistris andmeid Otepää kohta; valla kodulehe spordisündmuste rubriigis on poolik info ürituste kohta; pole toimunud spordiklubide ümarlaudu jne.

Sporti kui kehakultuuri ja tervist edendavasse valdkonda suhtumine on veel eriti kummaline, kui seda võrrelda kultuuriga – tänasel päeval töötab vallas kultuuri eest vastutav ametnik, lisaks kultuurimajas ka kultuurijuht. Otepää on spordi piirkond ja seetõttu peaks kindlasti ka edaspidi vallas töötama üks spetsialist, kes kogu seda valdkonda koordineerib!

Allikas: Valimisliit Meie Kodu uudiskiri nr. 27

Maavanem algatas järelvalve volikogu otsuse üle

25.06.2015 esitas Marko Koosa avalduse haldusjärelevalve läbiviimiseks Otepää Vallavolikogu 18.06.2015.a otsuse nr. 1-4-46 „Otepää Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine „ ja 18. juuni 2015 nr 1-4-47 “ Otepää Vallavalitsuse kinnitamine“ õiguspärasuse üle ja teha ettepanek Otepää Vallavolikogule ettepanek tunnistada eelnimetatud otsused kehtetuks.

Otepää Vallavolikogul esitada maavanemale järelevalve läbiviimiseks volikogu koosoleku protokoll ja seisukoht hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema korralduse saamist.

Kantseleil viia läbi järelevalve hiljemalt 20. juuliks 2015.

Maavanema järelevalve algatamine

Otepää 900 – FREEDOM, OTEPÄÄ- ESTONIA! (Festival)

2016. aastal täitub Otepää esmamainimisest 900 aastat. Otepää Vallavalitsus kuulutas välja Otepää 900 tähistamiseks sündmuste ideekonkursi. Konkursile laekus 20 ideed, mis lähevad rahvahääletusele.

Otepää vallavanem Kalev Laul märkis, et laekunud ideed on kõik erinevad ja huvipakkuvad. „Hääletusel enim hääli saanud ideede autoritega võetakse ühendust ja võimalusel alustatakse läbirääkimisi idee elluviimiseks,“ ütles Kalev Laul.

Hääletada saab kuni 25.augustini 2015. Hääletusel enim hääli saanud ideed kuulutatakse välja 1.septembril 2015.  Ideekonkursi auhinnafond on 900 eurot. Otepää 900 programm kestab kogu 2016. aasta ja sel ajavahemikul peaks ka toimuma konkursile esitatud võitnud sündmus.

Tutvu idee-projektiga Feedom ja hääleta selle poolt.

Rock –ooper galakontsert Freedom

Üritus toimub kahel päeval, ajavahemikul 22. juuli – 14. august 2016 (nädalavahetus reede-laupäev täpsustamisel) Otepää esmamainimise 900nda aastapäeva auks. Ürituse õnnestumisel võiks sellest kujuneda iga-aastane kõrgkultuuri üritus Otepääl nimetuse all Freedom Otepää- Estonia (fiest). Osalejad, artistid oleksid Venemaalt- St Peterburgist, Moskvast, Saksamaalt ooperisolistid, rahvusvahelised konkursilaureaadid, tõusvad tähed või olevad tähed.

Hääletada saab SIIN.

Otepää arengu pidurid tuleb kõrvaldada

30. aprillil k.a. VL Otepää Kodaniku ja Reformierakonna volikogu liikmed kaasa arvatud meie valimisliidu VL Otepää ülejooksik Viljar Teder ühinesid, et avaldada alusetut umbusaldust volikogu esimehele Jaanus Raidalile, kes on VL Otepää asutaja ja suurima toetusega valla rahva poolt valitud volikogu liige.

Põhjuseks oli endine vallavanema Veere, kes ei soovinud teha koostööd Raidaliga ja otsustas alusetult kättemaksa volikogu esimehele Jaanus Raidalile. Kaalukeeleks oli ülejooksiku Viljar Tederi poolt meie valimisliidu reetmine ja ühinemine Reformierakonnaga ning Reformierakonna voliniku AS Otepää Veevärk juhataja Enn Sepma ja VL Otepää Kodanik juhi Kuldar Veere vaheline võimuga kauplemise tehing, mis kindlustas Kuldar Veerele volikogu esimehe ja Enn Sepmale volikogu aseesimehe koha.

Kuna voliniku Enn Sepma tähtajaline tööleping valla AS Otepää Veevärk juhatuse liikme ametikohal on lõppenud, siis need sobingud võimuga kauplemisega võivad kaasa aidata volikogu aseesimehel säilitada AS Otepää Veevärk juhatuse liikme ametikoha.

Kuldar Veere valimisliit Otepää Kodanik liikmed koos Erakond Isamaa ja Res Publika Liit volinikuga Peeter Kanguriga ning Reformierakond nelja volinikuga saidki kokku vajalikud 10 häält umbusalduse avaldamiseks. Need tehingud võimuga kauplemisega volikogus on isiklike ambitsioonide rahuldamine ja ei ole kuidagi seotud valijatele antud lubaduste täitmisega ja valla elanike elu edendamisega.

Võim Otepääl on nüüd koondunud ärimeeste kätte, kelle valitsemine on kallutatud isiklikule kasusaamisele, mitte kogukonna elu suunamisele ja juhtimisele.

Alatute võtetega volikogu esimeheks saanud Kuldar Veere oli aasta tagasi sunnitud lahkuma vallavanema kohalt võimu kuritarvitamise tõttu, millele andis hinnangu ka Riigikohus. Veerele avaldas siis umbusaldust 8 volikogu liiget 15st. Umbusalduse avaldajateks olid tookord need samad Reformierakonda kuuluvad volinikud. Tähtis on olla võimul, aga mitte põhimõtted ja valimislubadused!

VL Otepää Kodanik vallavolikogu liikmetele kuuluvad peamiste volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste kohad. Komisjonide töö on olnud passiivne.

Revisjonikomisjon oma ülesandeid täitnud ei ole. Äriühingu AS Techne Töökoda omanikust ja juhist revisjonikomisjoni esimees on väitnud, et ega kõiki seadusi ei peagi täitma ja komisjon on formaalne nagu teisedki volikogu komisjonid. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus teda ei huvita ja korruptsiooni nähtused on temale võõrad. Tõenäoliselt samal arvamusel on ka teised komisjoni liikmed.

VL Otepää Kodanik volikogu esimees tõenäoliselt lähtub äriühingute ideoloogiast. Kuldar Veere on väitnud, et tahab valda juhtida kui äriühingut kuna tema kandis kõik valimiskampaania kulud ja tema ainuisikuliselt kujundabki valimisliidu poliitikat.

Mitut ametit pidav ärimehest vallasekretär Jnno Sepp ei taha kuuldagi korruptsioonivastasest seadusest. Tema töötab vallas osalise koormusega ja on tõenäoliselt Veere jooksupoiss. Valla lepingute ettevalmistamisel ja nõustamisel lähtub ärimeeste huvidest mitte seadusest.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 18 lõige (1) punkt 6 ütleb, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega voliniku nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Seda nõuet on rikkunud veel mitu volinikku. Tekib küsimus, mille eest vald maksab palka vallasekretärile?

Meie valla lugupeetud ettevõtjast aukodanik iseloomustas nii mõndagi juhtpoliitikut: ahnuse suurus + aususe puudus = korruptsiooni ruudus on iseloomulik ka meie vallale.

VL Oteää pöördus eelmine nädal vallavalitsuse poole 5 arupärimisega, millele vastused palusime avaldada Otepää Teatajas ja valla kodulehel.

Otepää valla hariduse arengu piduriks on olnud volinikust Pühajärve Põhikooli direktor, kes on vältinud koostööst Otepää Gümnaasiumiga ja lähtunud isiklikest huvidest. Miia Pallase peaks minema pensionile ja koolid tuleb viia ühise juhtimise alla.

Voliniku, ärimehest Viljar Tederi, lepingud valla vara kasutamiseks isiklikuks äriks tuleks vallavalitsusel üle vaadata.

Volikogu aseesimees Enn Sepma, kes on ka Otepää Veevärgi AS juhataja peab arusaama, et sisuliselt on Otepää Veevärk AS valla allasutus ja nendel ametkohtade ühildamine on seadusega keelatud.

Otepää valla kodanikud olge aktiivsemad ja nõudke vallavolikogult kogukonna elu edendamist. Volikogu valisite teie ja teil on õigus arupärimiseks igalt volikogu liikmelt.

Järgmine 2016.aasta on ajalooliselt tähtis meile, kuna Otepääle täitub 900 aastat esmamainimisest ja vabariik saab 100 aastaseks.

Kas meie väärime paremat elu või jäämegi Euroopa vaesemaks riigiks?

Oleme veendunud, et väärime paremat.

Rein Vikard

VL Otepää

27.05.2015

NB! Need, kes soovivad anda oma kommentaari sellele artiklile, palun kirjutada aadressile  vlotepaa@gmail.com Avaldame kindlasti need vastulaused.

Järelpärimine vallavolikogu liikme Pühajärve Põhikooli direktori pr Miia Pallase kohta

Meil on tekkinud küsimused seoses ebamajandusliku ja puuduliku töökorraldusega Pühajärve Põhikoolis.

Juba aastast 2011 Otepää valla põhikooli korteris elab puuküürnik. Antud kodanik ei ole vabastanud korterit, seal juures ise korteris mitte elades ja ka üüri mitte makstes. Meie teada on üüri võlg juba üle mitme tuhande euro. Mida on ette võtud Otepää Vallavalitsus, koolipidaja pr Miia Pallase suhtes, kes ei ole aastaid suutnud lahendada tõsist konflikti üürnikuga ning on oma hoolimatusega tekitanud kahju nii koolile kui vallale?

Teeme ettepaneku vallavalitsusele saata pensioniikka jõudnud teenekas põhikooli direktriss välja teenitud pensionile?

Kas on kaalutud võimalust, et ühendada Otepää Gümnaasium ja Pühajärve Põhikool ühtse juhtimise alla, et efektiivsemalt ja ratsionaalsemalt korraldada Otepää hariduspoliitikat? Leiame, et see on hädavajalik ja mööda pääsmatu.

Teeme ettepaneku,et vallas võiks olla abivallavanem, kes tegeleks hariduse-,kultuuri-,spordi-ja sotsiaalküsimustega ja pole mingit haridusnõuniku vajadust.

Palume anda selgitused kirjalikult arupärijale ja volikogule kahe nädala jooksul ning suuliselt vallavolikogu järgmisel istungil.

Palume avaldada antud küsimused ja vastused Otepää Teatajas ja Otepää valla kodulehel.

Valimisliit Otepää

Vallavolikogu liikme Pühajärve Põhikooli direktori pr Miia Pallase kohta

Vastus 04. juuni 2015

Palute anda selgitusi, mida on ette võtnud Otepää Vallavalitsus, koolipidaja pr Miia Pallase suhtes, kes ei ole aastaid suutnud lahendada tõsist konflikti üürnikuga ning on oma hoolimatusega tekitanud kahju nii koolile kui vallale?
Otepää vallavalitsus sõlmis 22.01.2009 tööandja eluruumi üürilepingu Mati Lüdimoisiga Sihva külas Kooli 3-1 asuva korteri kasutamiseks. Vallavalitsus on lepingu üles öelnud 17.11.2013 seisuga. Käesoleval hetkel üürnik korteris ei ela, vallavalitsus otsib isikuga kontakti korteri üleandmise teostamiseks.
Arupärimises teete ettepaneku vallavalitsusele saata pensioniikka jõudnud teenekas põhikooli direktriss välja teenitud pensionile.
Teie ettepanek on kätte saadud.

Soovite teada, kas on kaalutud võimalust, et ühendada Otepää Gümnaasium ja Pühajärve Põhikool ühtse juhtimise alla, et efektiivsemalt ja ratsionaalsemalt korraldada Otepää hariduspoliitikat? Teie poolt nimetatud võimalust on kaalutud aastatel 2011 ja 2012. Käesoleval hetkel ei ole nimetatud võimalust arutatud.
Arupärimises teete ettepaneku, et vallas võiks olla abivallavanem, kes tegeleks hariduse-, kultuuri-, spordi-ja sotsiaalküsimustega ja pole mingit haridusnõuniku vajadust. Vallavalitsuse ametnike ning töötajate struktuuri kinnitab ja seda muudab vallavolikogu. Juhul kui soovite muuta struktuuri, siis on Teil võimalus esitada vastavasisuline eelnõu volikogule menetlemiseks.

Vastus dokumendiregistris

Järelpärimine Otepää Gümnaasiumi tuleviku kohta

Seoses Otepääl toimuva puuduliku hariduspoliitikaga ning Otepää Gümnaasiumi õpilaste katastroofilise vähenemisega eelolevatel, kui ka prognoositavatel järgnevatel aastatel on Otepää Gümnaasiumi sulgemise oht muutunud reaalsuseks.

Palume anda selgitusi milliseid tegevusi on Otepää Vallavalitsus ettevõtmas, et Otepää Gümnaasium jääks toimima ja oleks atraktiivne nii Lõuna-Eestis kui ka lähivaldade õpilastele.

Järgneval õppeaastal 2015-2016 on Otepää Gümnaasiumi prognoositavalt oma vallast astumas ainult 15-20 õpilast?

Aastal 2010 võttis Otepää Vallavolikogu vastu otsuse viia Pühajärve Põhikool ja Otepää Gümnaasium ühise juhtimise alla, et efektiivsemalt majandada ja optimaalselt kasutada valla rahalisi vahendeid. Millest lähtuvalt tuleb välja kuulutada ühendatud koolide direktori valimise konkurss. Kuna hariduspoliitika on väga oluline vallale, siis millal vallavalitsus viib ellu volikogu 2010.aasta otsuse?

Palume anda selgitused kirjalikult arupärijale ja volikogule kahe nädala jooksul ning suuliselt vallavolikogu järgmisel istungil.

Palume avaldada antud küsimused ja vastused Otepää Teatajas ja Otepää valla kodulehel.

Valimisliit Otepää

Otepää Gümnaasiumi tulevik

Vastus 04. juuni 2015

Palute anda selgitusi, milliseid tegevusi on Otepää Vallavalitsus ette võtmas, et Otepää Gümnaasium jääks toimima ja oleks atraktiivne nii Lõuna-Eestis kui ka lähivaldade õpilastele. Otepää Gümnaasium on põhi- ja gümnaasiumiharidust andev munitsipaalkool. Kooli toimimise lõpetamise otsustamise õigus on vallavolikogul.

Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikele 1 kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. Kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest vastutab kooli direktor ja kooli pidaja kinnitab arengukava. Käesoleval hetkel koostab Otepää gümnaasium oma arengukava ning vallavalitsus kooli pidajana omab võimalust selle kinnitamisel esitada omapoolseid seisukohti arengu planeerimisel, juhul kui kooli poolt pakutud arengukava ei vasta kooli pidaja nägemusele. Nimetatud võimaluse realiseerumine sõltub pärast kooli poolt esitatud arenguava esitamist kooli pidajale.

Olete esitanud küsimuse: järgneval õppeaastal 2015-2016 on Otepää Gümnaasiumi prognoositavalt oma vallast astumas ainult 15-20 õpilast? Avalduse Otepää Gümnaasiumi esimesse klassi on esitanud 38 last. Gümnaasiumiastmesse õppima astujate dokumente võetakse vastu peale põhikooli eksamiperioodi kuni 9 juulini ning
ajavahemikul 10-25 august. 10-sse klassi kandideerijate arvu ei ole prognoositud.
Soovite teada, et kuna hariduspoliitika on väga oluline vallale, siis millal vallavalitsus viib ellu volikogu 2010.aasta otsuse, mis puudutab Pühajärve Põhikool ja Otepää Gümnaasium ühise juhtimise alla viimist?

Otepää vallavolikogu on 23.11.2011 vastu võtnud otsuse nr 1-4-68 Otepää valla haridusasutuste ümberkorraldamise kohta. Antud otsuse punktis kolm on sätestatud, et Otepää vallavalitusel korraldada hallatava asutuse Pühajärve Põhikool tegevus ümber ajavahemikus 1. juulist kuni 31. augustini 2012. Kuna otsusega vallavalitsusele antud volituste aeg on möödunud, siis käesoleval hetkel puudub vallavalitsusel voli haridusasutuste ümberkorraldamiseks.

Vastus dokumendiregistris

Järelpärimine Otepää Linnamäe ja oru arendamise kohta

Seoses Otepää esmamainimisega aastal 1116, möödub järgmisel aastal 900 aastat. Otepää Linnamägi vajab oma ajaloolise suursugususe välimuse taastamist. Seoses Otepää Linnamäel ja orus alustatud heakorra ja kuivendustöödega, mis on igati positiivne, soovime teada millised arendustegevused on täiendavalt plaanis juba käesoleval aastal, et Linnamägi saaks taastatud oma ajaloolises atraktiivsuses.

Ka Muinsuskaitseamet on teinud ettepaneku, et puhastada Linnamäe läänepoolne nõlv haigetest ja ülekasvanud puudest kui ka võsast.

Seoses Linnamäel ja orus teostatud heakorrastustöödega on märgatavalt tõusnud ka kohalike kui ka väljaspoolt Otepääd külastajate hulk.

Kas on kavandatud rajada Linnamäele turistidele kui ka külastajatele puhkeplatse (pingid, pinklauad ja prügikastid) kus inimesed saaksid puhata ja nautida ilusaid Otepää looduse vaateid?

Palun anda selgitused kirjalikult kahe nädala jooksul ja suuliselt Otepää Vallavolikogu järgmisel istungil.

Küsimused ja vastused palume avaldada Otepää Teatajas ja valla kodulehel.

Valimisliit Otepää

Otepää Linnamäe ja oru arendamine

Vastus 04. juuni 2015

Täname teid pöördumise eest Otepää linnamäe ja oru arendamise teemadel. Mõlemad maatükid kuuluvad praegu Otepää vallale.
Linnamäe oru maa-ala on suures osas rendile antud Ugandi Meelelahutus OÜ-le, kes on seal arendanud nii talviseid kui ka suviseid meelelahutus- ja puhkevõimalusi. Ka läbiviidud korrastus ja kuivendustööd on seotud ettevõtja poolsete arendustöödega, olles samal ajal kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga kogu linnamäe oru puhkeala väljaarendamiseks. Detailplaneeringu elluviimine täies mahus on siiski takistatud – rendilevõtja plaanidesse pole see mahtunud ning vallavalitsusel puuduvad vahendid vajalike kaeve-, ehitus- ja maastikukujundustööde teostamiseks.
Otepää linnamäel paiknevad piiskopilinnuse varemed on muinsuskaitse alune objekt, kus aastate jooksul on toimunud mitmed väljakaevamised ja varemete korrastustööd. Praegu seisavad linnusemüürid konserveerituna. Kevadised raietööd linnamäel olid seotud sooviga avada vaateid linnamäelt Otepää kesklinna ja kiriku suunas. Käesoleval aastal täiendavaid suuremaid töid linnamäel planeeritud ei ole. Linnamäe kui puhkeala edasine arendamine seisab samuti
rahastamisvõimaluste puudumise taga. Rahastamisvõimaluste leidmiseni tagab vallavalitsus maa valdajana objekti heakorra ja seisundi muinsusväärtuse ja potentsiaalse arendusobjektina. Mingeid ettekirjutusi Muinsuskaitseameti poolt vallavalitsusele linnamäe suhtes ei ole tehtud. Juhul, kui avanevad võimalused linnamäe ja oru plaanipäraseks arendamiseks terviklikult või eraldi, oleme valmis tegevusteks ja koostööks piirkonna kujundamisel esinduslikuks puhkealaks vastavalt kujunevatele võimalustele. Seni peame vajalikuks säilitada mõlema objekti olemasolev väärtus ning vältida poolikuid ja puudulikke lahendusi.

Vastus dokumendiregistris

Järelpärimine vallavolikogu liikme ja volikogu aseesimehe Enn Sepma kohta

Juba aastaid on räägitud Otepääl, et vaja on välja kuulutada AS Otepää Veevärk juhatuse liikme konkurss, et lõpetada ebanormaalne töösuhe, kus juhatuse liige on endale ka tööandja töödejuhataja näol.

Otepää soojamajandus kui ka vesi ja kanalisatsioon vajab uuendusi ja arenguid. Otepää vee lubjasisaldus on allpool igasugust normaalsust, mis on läinud nii ettevõtetele kui kodutarbijatele väga kalliks maksma seoses pidevalt olme-kodutehnika välja vahetamisega. Otepää vald vajab konkursi korras valitud AS Otepää Veevärk juhatajat. Millest on räägitud juba palju aastaid.

Millal toimub toimub konkurss ja millised on konkursi tingimused?

Samas palume anda selgitusi milliste otsuste alusel erastati Otepää vallale kuuluvad sooja- ja veetrassid?

Palume anda selgitused kirjalikult arupärijale ja volikogule kahe nädala jooksul ning suuliselt vallavolikogu järgmisel istungil.

Palume avaldada antud küsimused ja vastused Otepää Teatajas ja Otepää valla kodulehel.

Valimisliit Otepää

Vallavolikogu liikme ja volikogu aseesimehe Enn Sepma kohta

Vastus 04. juuni 2015

Vastuseks Teie arupärimisele AS Otepää Veevärk juhatuse liikme konkursi läbiviimise ja konkursi tingimuste osas, teatan järgmist:
Vastavalt AS Otepää Veevärk põhikirja (kinnitatud 18.11.2010) punktile 6.3 on juhatusel üks liige (juhataja), kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Seega on konkursi väljakuulutamine AS Otepää Veevärk nõukogu pädevuses ning antud teemat on arutatud AS Otepää Veevärk nõukogu 25.04.2015 ja 31.05.2015 koosolekutel.

Lisaks olete arupärimise esitajana soovinud selgitusi, milliste otsuste alusel erastati Otepää vallale kuuluvad sooja- ja veetrassid?
Sooja- ja veetrasside omanikuks sai AS Otepää Veevärk munitsipaalettevõtte Karu ümberkujundamisel AS-iks Otepää Veevärk vastavalt Otepää Linnavolikogu 22.08.1997 otsusele nr 50.

Vastus dokumendiregistris