KOKS-i muutmise eelnõu 574 SE

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (574 SE) sätestatakse täiendavad meetmed korruptsiooniohtude tõhusamaks ennetamiseks ning huvide konflikti vältimiseks peamiselt kohaliku omavalitsuse üksustes. Samuti täpsustatakse eelnõuga kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaldamisel küsimusi tekitanud regulatsioone.

Jätka lugemist

Kuldar Veere süüdistab Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigikohut mahhinatsioonides

Endised Otepää volikogu liikmed Silver Eljand (VL Otepää) ja Urmas Kuldmaa (IRL) kaebasid edasi aprillikuise Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse:

1. Tühistada Otepää Valla Valimiskomisjoni 28.02.2014 otsus nr 8-1.11-1.

2. Teha ettekirjutus Otepää Valla Valimiskomisjonile Urmas Kuldmaale ja Silver Eljandile asendusliikmete määramiseks viie tööpäeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse kättesaamisest (KOKS § 20 lg 4)

Riigikohus jättis kaebuse rahuldamata (Riigikohtu otsus).

Kuldar Veere süüdistab Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigikohut mahhinatsioonides!!! Veerel on kahju, et riigikohus ei ole arutanud lepingute sisu, vaid piirdus sellega, kas valimiskomisjonidel on üldse õigus lepingute sisu hinnata. Vabariigi valimiskomisjoni otsuse taga näeb ta ka isiklikke põimunud suhteid, näiteks on juristid teineteisele tuttavad juba ülikooliajast.

Vabariigi valimiskomisjoni meedianõunikku Kristi Kirsbergi üllatab Veere arvamus. “Umbisikuline süüdistamine on äärmiselt kahetsusväärne,” ütles Kirsberg, rõhutades, et riigikohus hindas ka lepingute sisu. Vabariigi valimiskomisjon on Kirsbergi kirjeldusel kollegiaalne, seitsmeliikmeline organ, kelle üheks töövormiks on koosolek, kuid koosolekule eelnebki ettevalmistav töö. Kui komisjon kaebust läbi vaatab, siis töötatakse sekretariaadi ettevalmistatud materjalide põhjal, millega komisjoni liikmed on tema sõnul “loomulikult tutvunud”. “See ei tähenda, et komisjon teeks otsuse juba enne koosolekut,” rääkis ta, märkides, et enne otsuse langetamist eelnes kuu aja pikkune järelevalvemenetlus. “Selgitusi küsiti nii asjaosalistelt kui seaduste tõlgendamise kohta sise- ja justiitsministeeriumilt.”

Valimisliit Meie Kodu seisukoht on, et vallavanem sõlmis ebaseaduslikud lepingud teadlikult ja eesmärgiliselt (osta endale võimu). Ootame, et vallavanem Kuldar Veere tunnistaks seda, vabandaks valetamise eest ning võtaks tehtu eest vastutuse.

Volikogu esimees Jaanus Raidal soovitas tal ka tagasi astuda. Selle peale ütles vallavanem, et astu ise tagasi.

 

Vabariigi Valimiskomisjon uurib Meie Kodu korruptsioonisüüdistust

20. veebruaril esitas valimisliit Meie Kodu korruptsioonisüüdistuse, et Urmas Kuldmaa ja Silver Eljandiga on sõlmitud tähtajalised töölepingud, mida pooled on nimetanud käsunduslepinguks. Sedasi käitudes on varjatud tegelikku töösuhet.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei tohi vallavanemal või linnapeal olla ametikohustusi ühelgi muul riigi või sama kohaliku omavalitsuse ametikohal (KOKS § 50 lg 2). Valimisliit väidab, et Kuldar Veere ei ole volikogu teavitanud kirjalikult oma osalemisest AS Rait kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogus, sealhulgas AS Rait nõukogu esimehena.

Vabariigi Valimiskomisjon on algatanud järelvalve antud käsunduslepingute sõlmimise üle.

Dokumendid: seisukoha küsimine Otepää vallavanemalt, arvamuse küsimine Siseministeeriumilt ja Justiitsministeeriumilt.

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal on seisukohal, et temal puudub õigusaktidest tulenev pädevus anda hinnang lepingutele ja seaduste rikkumisele. Tema sõnul peaksid seda tegema õiguskaitseorganid.

Valimisliit Meie Kodu  ei saa volikogu esimehelt nõuda, et ta korruptsioonijuhtumitest maavanemat ja politseid teavitaks, kuid leiab, et volikogu esimehel ja revisjonikomisjonil on moraalne kohustus seda teha.

Vaata ka postitust Korruptsioonisüüdistus ja vallavanema teade

Edasised arengud:

Vabariigi valimiskomisjon otsustas, et Otepää volikogu liikmed Silver Eljand ja Urmas Kuldmaa peavad volikogust lahkuma. (Vabariigi Valmiskomisjoni otsus)

Otepää Vallavolikogu liikmeks asub asendusliige Rein Vikard (Otepää valla valimiskomisjoni otsus)

Riigikohtu otsus

Korruptsioonisüüdistus ja vallavanema teade

Valimisliit Meie Kodu süüdistas neljapäeval, 20. veebruaril, et vallavanem ostab Otepää inimeste raha eest endale võimu. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei tohi vallavanemal või linnapeal olla ametikohustusi ühelgi muul riigi või sama kohaliku omavalitsuse ametikohal (KOKS § 50 lg 2). Kuldar Veere ei ole volikogu teavitanud kirjalikult oma osalemisest AS Rait kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogus, sealhulgas AS Rait nõukogu esimehena. Kuldar Veere on Osaühing Puit ja Puidukaubandus juhatuse liige. Vallavanemana ametisse nimetamisel kinnitas Kuldar Veere Volikogule, et ei kuulu mitte ühegi ettevõtte juhatusse.

Lisaks sellele süüdistatakse Otepää vallavalitsust, et Urmas Kuldmaa ja Silver Eljandiga on sõlmitud tähtajalised töölepingud, mida pooled on nimetanud käsunduslepinguks. Sedasi käitudes on varjatud tegelikku töösuhet.

TV3 video, 20. veebruar 2014

Teade volikogule Korruptsioonijuhtumitest Otepää vallas

Vallavanem Kuldar Veere teatas, et OÜ Puit ja Puidukaubandus on 29.10.2013 notar Anne-Priks Toom’i juures sõlminud ühinemislepingu AS-ga Rait ja vastavalt sellele pole OÜ-d Puit ja Puidukaubandus enam olemas ning seega ei saa ta osaleda ka selle juhtimises. Ühinemiste korral ei muuda Äriregister ühendatava ühingu juhatuse liikmete staatust vastavalt ühinemise bilansipäevale, vaid kustutab ettevõtte registrist pärast auditeeritud lõppbilansi saamist.

Silver Eljand on tööl käsunduslepinguga alates 13.12.2013 kuni 28.02.2014 ja see tulenes seal töötanud isiku õnnetusest ning sellele järgnevast haiguslehest.

Vastavalt VL Otepää Kodanik, VL Otepää ning Isamaa ja Respublika Liit vahelisele  avalikult sõlmitud koostöölepingule lubasime heakorra tagamise tuua tagasi vallavalitsuse alluvusse. Eelmise aasta detsembris toimus meil Veevärgi juhataja Enn Sepma osalusel nõupidamine, kus otsustasime, et kuni lepingu lõppemiseni on kõnealuste lepingute haldaja ja järelevalve kontrolli teostaja Urmas Kuldmaa, kellega on sõlmitud tähtajaline käsundusleping kuni 31.10.2014.

Vallavanema teade, Otepää valla koduleht, 21. veebruar 2014

Valgamaalasele ütles usaldusväärne allikas, et OÜ Puit ja Puidukaubandus on olemas ühinemisavalduse äriregistrisse kandmiseni. Avaldust ei olnud registrile eilse seisuga esitatud, ka ei olnud äriregistrini jõudnud juhatuse liikme muutmise avaldust.

Vea tegi Veere sellega, et ei teatanud kirjalikult volikogule, milliste ettevõtetega seotud on.

Valgamaalasele teadaolevalt on Kuldar Veere OÜ Puit ja Puidukaubandus juhatuse liige, ASi Rait nõukogu esimees, OÜ Profende osanik, ASi Viiratsi Saeveski nõukogu liige, ASi Aegviidu Puit nõukogu liige ja ASi Viru-Nigula Saeveski nõukogu liige.

Vastasleer süüdistab Kuldar Veeret rikkumistes, Valgamaalane, 22. veebruar 2014

Vallavolikogu esimehe ja revisjonikomisjoni ühise koosoleku protokoll, 25. veebruar

27. veebruaril esitas Urmas Kuldmaa valimiskomisjonile avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks (avaldus).

Siim Kalda kaebuse edastamine Otepää Valla valimiskomisjoni 28.02.2014.a. otsusele

Vastus seoses Siim Kalda kaebusega, kirjavahetus Valga Maakonna Valimiskomisjoniga

VALGA MAAKONNA VALIMISKOMISJONI OTSUS

Otepää Vallavolikogu esimehe raport/selgitus Otepää Vallavolikogule