Maavanem algatas järelvalve volikogu otsuse üle


25.06.2015 esitas Marko Koosa avalduse haldusjärelevalve läbiviimiseks Otepää Vallavolikogu 18.06.2015.a otsuse nr. 1-4-46 „Otepää Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine „ ja 18. juuni 2015 nr 1-4-47 “ Otepää Vallavalitsuse kinnitamine“ õiguspärasuse üle ja teha ettepanek Otepää Vallavolikogule ettepanek tunnistada eelnimetatud otsused kehtetuks.

Otepää Vallavolikogul esitada maavanemale järelevalve läbiviimiseks volikogu koosoleku protokoll ja seisukoht hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema korralduse saamist.

Kantseleil viia läbi järelevalve hiljemalt 20. juuliks 2015.

Maavanema järelevalve algatamine