Järelpärimine Otepää Gümnaasiumi tuleviku kohta


Seoses Otepääl toimuva puuduliku hariduspoliitikaga ning Otepää Gümnaasiumi õpilaste katastroofilise vähenemisega eelolevatel, kui ka prognoositavatel järgnevatel aastatel on Otepää Gümnaasiumi sulgemise oht muutunud reaalsuseks.

Palume anda selgitusi milliseid tegevusi on Otepää Vallavalitsus ettevõtmas, et Otepää Gümnaasium jääks toimima ja oleks atraktiivne nii Lõuna-Eestis kui ka lähivaldade õpilastele.

Järgneval õppeaastal 2015-2016 on Otepää Gümnaasiumi prognoositavalt oma vallast astumas ainult 15-20 õpilast?

Aastal 2010 võttis Otepää Vallavolikogu vastu otsuse viia Pühajärve Põhikool ja Otepää Gümnaasium ühise juhtimise alla, et efektiivsemalt majandada ja optimaalselt kasutada valla rahalisi vahendeid. Millest lähtuvalt tuleb välja kuulutada ühendatud koolide direktori valimise konkurss. Kuna hariduspoliitika on väga oluline vallale, siis millal vallavalitsus viib ellu volikogu 2010.aasta otsuse?

Palume anda selgitused kirjalikult arupärijale ja volikogule kahe nädala jooksul ning suuliselt vallavolikogu järgmisel istungil.

Palume avaldada antud küsimused ja vastused Otepää Teatajas ja Otepää valla kodulehel.

Valimisliit Otepää

Otepää Gümnaasiumi tulevik

Vastus 04. juuni 2015

Palute anda selgitusi, milliseid tegevusi on Otepää Vallavalitsus ette võtmas, et Otepää Gümnaasium jääks toimima ja oleks atraktiivne nii Lõuna-Eestis kui ka lähivaldade õpilastele. Otepää Gümnaasium on põhi- ja gümnaasiumiharidust andev munitsipaalkool. Kooli toimimise lõpetamise otsustamise õigus on vallavolikogul.

Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikele 1 kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. Kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest vastutab kooli direktor ja kooli pidaja kinnitab arengukava. Käesoleval hetkel koostab Otepää gümnaasium oma arengukava ning vallavalitsus kooli pidajana omab võimalust selle kinnitamisel esitada omapoolseid seisukohti arengu planeerimisel, juhul kui kooli poolt pakutud arengukava ei vasta kooli pidaja nägemusele. Nimetatud võimaluse realiseerumine sõltub pärast kooli poolt esitatud arenguava esitamist kooli pidajale.

Olete esitanud küsimuse: järgneval õppeaastal 2015-2016 on Otepää Gümnaasiumi prognoositavalt oma vallast astumas ainult 15-20 õpilast? Avalduse Otepää Gümnaasiumi esimesse klassi on esitanud 38 last. Gümnaasiumiastmesse õppima astujate dokumente võetakse vastu peale põhikooli eksamiperioodi kuni 9 juulini ning
ajavahemikul 10-25 august. 10-sse klassi kandideerijate arvu ei ole prognoositud.
Soovite teada, et kuna hariduspoliitika on väga oluline vallale, siis millal vallavalitsus viib ellu volikogu 2010.aasta otsuse, mis puudutab Pühajärve Põhikool ja Otepää Gümnaasium ühise juhtimise alla viimist?

Otepää vallavolikogu on 23.11.2011 vastu võtnud otsuse nr 1-4-68 Otepää valla haridusasutuste ümberkorraldamise kohta. Antud otsuse punktis kolm on sätestatud, et Otepää vallavalitusel korraldada hallatava asutuse Pühajärve Põhikool tegevus ümber ajavahemikus 1. juulist kuni 31. augustini 2012. Kuna otsusega vallavalitsusele antud volituste aeg on möödunud, siis käesoleval hetkel puudub vallavalitsusel voli haridusasutuste ümberkorraldamiseks.

Vastus dokumendiregistris