Järelepärimine rendilepingu küsimustes


Palume anda õiguslik hinnang 20.aprillil 2015 Otepää Vallavalitsuse ja OÜ Merevi Invest vahel sõlmitud vallavara rendileandmise pikendamise lepingule.

VL Otepää juhib teie tähelepanu asjaoludele, et tegemist on pikaajalise, sisuliselt uue lepinguga äriühinguga OÜ Merevi Invest, mille omanikuks on vallavolikogu liige Viljar Teder, kelle mitmekülgne äritegevus on seotud ka vallavara teiste objektidega nagu koolikohvik Otepää Gümnaasiumis (Aripalte OÜ), Pühajärve rannahoone jne. Osaühistu asukoht on Tartu mnt 1a OÜ Otepää Kommerts hoones, mille omanik on ka ärimees ja volikogu fraktsiooni kaaslane.

Viljar Teder oli ja on maksuametis maksuvõlglane, kellega lepingu pikendamine oli ebaseaduslik. Vallavalitsus peaks lähtuma lepingute sõlmimisel võrdse kohtlemise printsiibist. Rendilepingu pikendamine tuleb tühistada ja välja kuulutada konkurss. Meile teada olevalt olid nende kinnistute rendilepingutest huvitatud ka teised Otepää valla ettevõtjad.

Selle rendiepingu objektid on Otepää vallale kuuluvad kinnistud Munamäe tn 4a (katastritunnus 55601:004:1790) ja Munamäe tn 8a (katastritunnus 55601:004:1750) (edaspidi Maa-ala) ning vallakodanikele eluliselt tähtsad. VL Otepää arvates võib ärimehest volikogu liikmele Viljar Tederile eelistatud äritingimuste loomise põhjuseks olla korruptiivsed suhted erinevatel võimutasanditel. Teada olevalt osales OÜ Merevi Invest juhatuse liige isiklikult teenuse tingimuste koostamisel ja nõudis lepingu pikendamist, mis on volikogu liikmele Korruptsioonivastase seadusega keelatud.

Palume anda hinnangud ka teistele vallavara rendilepingutele Viljar Tederi osalusega firmades.

Palume anda selgitused kirjalikult arupärijale ja volikogule kahe nädala jooksul ning suuliselt vallavolikogu järgmisel istungil.

Valimisliit Otepää

Järelepärimine rendilepingu küsimustes

Vastus 04. juuni 2015

Vastuseks Teie järelepärimisele anda hinnang 20. aprillil 2015. a Otepää Vallavalitsuse ja OÜ Merevi Invest vahel sõlmitud vallavara rendile andmise pikendamise lepingule ja teistele vallavara rendilepingutele Viljar Tederi osalusega firmades, teatan järgmist:
1. Hinnang 20. aprillil 2015. a sõlmitud rendilepingule Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a
kinnistute rendile andmiseks Otepää Vallavolikogu 21. jaanuari 2010. a otsuse nr 1-4-3 „Kinnistute Munamäe tn 4a ja 8a
rendile andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks loa andmine“ punktis 2 määrati, et sõlmitava rendilepingu kestuseks on 5 aastat alates lepingu jõustumisest, võimalusega pretensioonide puudumisel lepingu täitmise osas pikendada lepingut veel täiendavalt 5 aastaks. 16. aprillil 2010. a OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud vallavara kasutamise lepingu punktis 4.2 sätestati, et vallavalitsuse pretensioonide puudumisel on rentnikul õigus taotleda lepingu pikendamist kuu aega enne lepingu lõppemist veel täiendavalt viieks aastaks.
2. aprillil 2015. a esitaski OÜ Merevi Invest lepingu pikendamise taotluse. Kuna viie aasta möödudes vajavad vana lepingu tingimused ilmselgelt kaasajastamist, siis pidasin rentnikuga läbirääkimisi uute investeeringute, rendi suuruse ja muude lepingu tingimuste osas. 20. aprillil 2015. a sõlmiti Otepää Vallavalitsuse ja OÜ Merevi Invest vahel rendileping Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a kinnistute rendile andmiseks. Lepingu sõlmisin Otepää Vallavalitsuse 20. aprilli 2015. a korralduse nr 2-4-168 „Vallavara kasutamise lepingu pikendamine alusel“, millega otsustati: 1) pikendada OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud vallavara kasutamise lepingut Otepää vallasiseses linnas asuvate Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a kinnistute kasutamiseks, tähtajaga kuni 2. mai 2020. a ja 2) volitati vallavanemat sõlmima OÜ-ga Merevi Invest rendileping uues redaktsioonis.
Ettevõtjal maksuvõla olemasolu või selle puudumine ei oma lepingu pikendamise taotluse menetlemisel õiguslikku tähendust. Otepää Vallavolikogu liige Viljar Teder (olles ühtlasi OÜ Merevi Invest juhatuse liige) ei ole teinud toiminguid või otsuseid, mida saaks pidada korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangu rikkumiseks, kuna tal puudus antud menetluses ametiseisund.

2. Hinnang teistele vallavara rendilepingutele Viljar Tederi osalusega ettevõtetes Otepää Vallavalitsusel on kehtivad lepingud järgmiste Viljar Tederiga seotud isikutega:
1) OÜ-ga ARIPALTE 4. veebruaril 2008. a sõlmitud äriruumide üürileping Pühajärve rannahoone ruumides toitlustamiseks, wc-teenuseks, rannatarvete rendiks ja tasuliseks riietehoiuks, tähtajaga 3. veebruar 2018. a;
2) OÜ-ga ARIPALTE 16. veebruaril 2015. a sõlmitud äriruumi üürileping Otepää Gümnaasiumi I korrusel asuvates ruumides koolikohviku pidamiseks, tähtajaga 25. veebruar 2020. a. Lepinguid täidetakse.

Vastus dokumendiregistris