Lairiba internetiühendus Otepääl


Uue põlvkonna lairibavõrke rajatakse põhjusel, et kogu meie igapäevane elu sõltub järjest enam infotehnoloogiast. Järjest rohkem meie igapäevasest suhtlusest, ärist, riigikorraldusest ja ka meelelahutusest käib „internetis“ läbi lairibavõrkude. Siiamaani kasutusel olnud tehnoloogiad ja võrgud ei tule lähitulevikus enam järjest kasvava infohulga transportimisega toime.

2009. aasta aprillis ITL-i (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) poolt koostatud ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud “Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendusvisioon“ püstitab eesmärgi, et 2015 aasta lõpuks peab kõikidele kodudele, ettevõtetele ja asutustele olema kättesaadav 100Mbit/s andmesidekiirust võimaldav lairibaühendus.

Kuidas siis tegelikkuses on?

Tegelikkuses esitas Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus 05.09.2013 Otepää vallale teabepäringu seoses EstWin valguskaablitrassi planeerimisega. (dokument)

Rohkem pole selle asjaga tegeletud. Ei kujuta ette, kuidas aastaks 2015 peaks 100Mbit/s internet kättesaadav olema.

Võrgu arengut saab näha EstWini kodulehel. Otepää ümbruses laiutab tühjus.

Näiteks võiks Pühajärve küla Kannistiku majadeni jõuda kaasaegne internet. Hetkel pole Elionil isegi võimsust seal rohkem teenuseid pakkuda. Ümbruskonna talud sooviksid ka internetti. See oli ainult näide. Kõik valla kodanikud soovivad kaasaegset interneti ühendust.

Mida siis tuleks teha?

EstWin projektiga ehitatakse magistraalvõrk. Nüüd tuleks vallal anda teada liitumispunktide asukohtade kohta. Liitumispunkte võiks olla 3. Otepääl, Aedlinnas ja Sihval. Kui magistraalvõrk on ehitatud, siis hakkavad tegutsema teenusepakkujad, kes ehitavad võrgu tarbijani.

Et see uudis niisama ei jääks veebi ülesse, siis kirjutan ka vallavalitsusele ja volikogu liikmetele.

JÄRG 13.06.2014

Vallavanem Kuldar Veere vastas mulle, et “EstWin projekt on üleriigiline projekt, mida ei koordineeri kohalikud omavalitsused. Vastav projekt hõlmab lairiba interneti toomist ka Otepääle ja seetõttu pole vallal vaja selles suhtes kuidagi paralleelselt eraldi tegeleda. Kui te soovite täpset ajagraafikut projekti kohta, siis palun uurige seda otse projekti elluviijalt.”

Kirjutasin ka ELASA-le (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus). “Teie poolt viidatud teabepäringu oleme tõesti Otepää vallale ELA_078 trassi planeeringu etapis saatnud. Kahjuks me tookord Otepää vallalt selle kohta vastust ega omapoolseid soovitusi ei saanud. Ilmselt olid meie poolt välja pakutud avaliku tähtsusega punktid siis piisavad ja ei vajanud täiendamist.”

“Kui rääkida konkreetselt Teid huvitavast piirkonnast, siis kuigi tuleb ette ka olukordi, kus meetme haldaja mõnele meie poolt planeeritud ning kinnitamiseks saadetud projektile positiivset otsust ei anna, on üks Otepää valda jääv projekt – ELA_078 tänaseks saanud positiivse otsuse ning kõnealuse projekti projekteerimistööd käivad. Plaanide kohaselt peaks antud objekt meile ehitaja poolt üle antama hiljemalt järgmise aasta juunis.”

ELASA kodulehelt saab põhjaliku info, kuidas edasi tegutseda. Nende lehel http://www.elasa.ee/index.php?page=173 on välja toodud lingid, kus juures kohaliku omavalitsuse esindajale on eraldi kirjutatud. Hetkel on meil läbitud etapp, mis räägib avaliku tähtsusega punkti esinadaja kohta. Nüüd tuleks natuke edasi mõelda ja lugeda KOV-i kohta.

“Soovitame omavalitsusel leida võimalusi koostööks mõne sideoperaatoriga ning kindlasti kaasata sinna ka kogukond, et siis ühiselt juurdepääsuühenduse ehituseks lahendus leida.

Omavalitsusel tasuks pöörduda mõne sideoperaatori poole ning uurida, millised võimalused on piirkonna kui terviku lahendamiseks, et luua valguskaablil põhinev juurdepääsuvõrk baasvõrgust tarbimiskohtadeni. Siit edasi tuleb juba sideoperaatoripoolne tagasiside, kes annab kätte suunised edasiseks tegevuseks.”
ELASA pakub omalt poolt kõigile operaatoritele võrdseid võimalusi EstWin lairibavõrguga liitumiseks ja kiu rendiks, mis peaks lõppklientidele looma paremad võimalused erinevate operaatorite vahel valimiseks.