Vallavanem juhib Otepää valda nagu ettevõtet

Otepää valla põhimäärus

Otepää omavalitsusorganid on:

VL logo1) vallavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel;

2) vallavalitsus – vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Ehk siis rahva poolt valitud volikogu otsused viib ellu või koordineerib nende täitmist vallavalitsus.

Kuidas siis Otepääl asjad käivad?

Volikogu esimees Jaanus Raidal on korduvalt andnud teada Kuldar Veerele, et koostööd on võimatu teha. Sellega Kuldar Veere nõustub ja soovitab tegeleda uue parema võimulahenduse leidmisega ning loeb koostöölepingu lõppenuks. Seda otsustab ta ÜKSI ja oma valimisliiduga läbi arutamata.

Millel põhines otsus, et koostöölepe ei kehti? Valimisliit Otepää pole teinud ametlikku avaldust, et loobume koalitsioonileppest. Püüame siiski koalitsioonipartneritega koostööd säilitada, kui selleks on kolmepoolne soov. Kui koalitsioonilepe on allkirjastatult olemas, siis selle katkestamiseks peab olema kirjalik alus ja partnerite aktsept. Selle fikseerimiseks peab koalitsiooni erakorralise koosoleku kokku kutsuma.

Valimisliit Otepää jääb vastust ootama.

Kuldar Veere süüdistab Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigikohut mahhinatsioonides

Endised Otepää volikogu liikmed Silver Eljand (VL Otepää) ja Urmas Kuldmaa (IRL) kaebasid edasi aprillikuise Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse:

1. Tühistada Otepää Valla Valimiskomisjoni 28.02.2014 otsus nr 8-1.11-1.

2. Teha ettekirjutus Otepää Valla Valimiskomisjonile Urmas Kuldmaale ja Silver Eljandile asendusliikmete määramiseks viie tööpäeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse kättesaamisest (KOKS § 20 lg 4)

Riigikohus jättis kaebuse rahuldamata (Riigikohtu otsus).

Kuldar Veere süüdistab Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigikohut mahhinatsioonides!!! Veerel on kahju, et riigikohus ei ole arutanud lepingute sisu, vaid piirdus sellega, kas valimiskomisjonidel on üldse õigus lepingute sisu hinnata. Vabariigi valimiskomisjoni otsuse taga näeb ta ka isiklikke põimunud suhteid, näiteks on juristid teineteisele tuttavad juba ülikooliajast.

Vabariigi valimiskomisjoni meedianõunikku Kristi Kirsbergi üllatab Veere arvamus. “Umbisikuline süüdistamine on äärmiselt kahetsusväärne,” ütles Kirsberg, rõhutades, et riigikohus hindas ka lepingute sisu. Vabariigi valimiskomisjon on Kirsbergi kirjeldusel kollegiaalne, seitsmeliikmeline organ, kelle üheks töövormiks on koosolek, kuid koosolekule eelnebki ettevalmistav töö. Kui komisjon kaebust läbi vaatab, siis töötatakse sekretariaadi ettevalmistatud materjalide põhjal, millega komisjoni liikmed on tema sõnul “loomulikult tutvunud”. “See ei tähenda, et komisjon teeks otsuse juba enne koosolekut,” rääkis ta, märkides, et enne otsuse langetamist eelnes kuu aja pikkune järelevalvemenetlus. “Selgitusi küsiti nii asjaosalistelt kui seaduste tõlgendamise kohta sise- ja justiitsministeeriumilt.”

Valimisliit Meie Kodu seisukoht on, et vallavanem sõlmis ebaseaduslikud lepingud teadlikult ja eesmärgiliselt (osta endale võimu). Ootame, et vallavanem Kuldar Veere tunnistaks seda, vabandaks valetamise eest ning võtaks tehtu eest vastutuse.

Volikogu esimees Jaanus Raidal soovitas tal ka tagasi astuda. Selle peale ütles vallavanem, et astu ise tagasi.