Korruptsioonisüüdistus ja vallavanema teade


Valimisliit Meie Kodu süüdistas neljapäeval, 20. veebruaril, et vallavanem ostab Otepää inimeste raha eest endale võimu. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei tohi vallavanemal või linnapeal olla ametikohustusi ühelgi muul riigi või sama kohaliku omavalitsuse ametikohal (KOKS § 50 lg 2). Kuldar Veere ei ole volikogu teavitanud kirjalikult oma osalemisest AS Rait kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogus, sealhulgas AS Rait nõukogu esimehena. Kuldar Veere on Osaühing Puit ja Puidukaubandus juhatuse liige. Vallavanemana ametisse nimetamisel kinnitas Kuldar Veere Volikogule, et ei kuulu mitte ühegi ettevõtte juhatusse.

Lisaks sellele süüdistatakse Otepää vallavalitsust, et Urmas Kuldmaa ja Silver Eljandiga on sõlmitud tähtajalised töölepingud, mida pooled on nimetanud käsunduslepinguks. Sedasi käitudes on varjatud tegelikku töösuhet.

TV3 video, 20. veebruar 2014

Teade volikogule Korruptsioonijuhtumitest Otepää vallas

Vallavanem Kuldar Veere teatas, et OÜ Puit ja Puidukaubandus on 29.10.2013 notar Anne-Priks Toom’i juures sõlminud ühinemislepingu AS-ga Rait ja vastavalt sellele pole OÜ-d Puit ja Puidukaubandus enam olemas ning seega ei saa ta osaleda ka selle juhtimises. Ühinemiste korral ei muuda Äriregister ühendatava ühingu juhatuse liikmete staatust vastavalt ühinemise bilansipäevale, vaid kustutab ettevõtte registrist pärast auditeeritud lõppbilansi saamist.

Silver Eljand on tööl käsunduslepinguga alates 13.12.2013 kuni 28.02.2014 ja see tulenes seal töötanud isiku õnnetusest ning sellele järgnevast haiguslehest.

Vastavalt VL Otepää Kodanik, VL Otepää ning Isamaa ja Respublika Liit vahelisele  avalikult sõlmitud koostöölepingule lubasime heakorra tagamise tuua tagasi vallavalitsuse alluvusse. Eelmise aasta detsembris toimus meil Veevärgi juhataja Enn Sepma osalusel nõupidamine, kus otsustasime, et kuni lepingu lõppemiseni on kõnealuste lepingute haldaja ja järelevalve kontrolli teostaja Urmas Kuldmaa, kellega on sõlmitud tähtajaline käsundusleping kuni 31.10.2014.

Vallavanema teade, Otepää valla koduleht, 21. veebruar 2014

Valgamaalasele ütles usaldusväärne allikas, et OÜ Puit ja Puidukaubandus on olemas ühinemisavalduse äriregistrisse kandmiseni. Avaldust ei olnud registrile eilse seisuga esitatud, ka ei olnud äriregistrini jõudnud juhatuse liikme muutmise avaldust.

Vea tegi Veere sellega, et ei teatanud kirjalikult volikogule, milliste ettevõtetega seotud on.

Valgamaalasele teadaolevalt on Kuldar Veere OÜ Puit ja Puidukaubandus juhatuse liige, ASi Rait nõukogu esimees, OÜ Profende osanik, ASi Viiratsi Saeveski nõukogu liige, ASi Aegviidu Puit nõukogu liige ja ASi Viru-Nigula Saeveski nõukogu liige.

Vastasleer süüdistab Kuldar Veeret rikkumistes, Valgamaalane, 22. veebruar 2014

Vallavolikogu esimehe ja revisjonikomisjoni ühise koosoleku protokoll, 25. veebruar

27. veebruaril esitas Urmas Kuldmaa valimiskomisjonile avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks (avaldus).

Siim Kalda kaebuse edastamine Otepää Valla valimiskomisjoni 28.02.2014.a. otsusele

Vastus seoses Siim Kalda kaebusega, kirjavahetus Valga Maakonna Valimiskomisjoniga

VALGA MAAKONNA VALIMISKOMISJONI OTSUS

Otepää Vallavolikogu esimehe raport/selgitus Otepää Vallavolikogule